Home

Zajmujemy się obsługą informatyczną firm. Wychodząc naprzeciw coraz bardziej postępującej informatyzacji i automatyzacji wszelkich procesów produkcyjnych, zwiększamy swoją uwagę na bezprzewodowe technologie wspierające tzw. Internet rzeczy (IoT) ze szczególnym uwzględnieniem IIoT czyli Industrial Internet of Things.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

 • Consulting w zakresie infrastruktury sieciowej dla sieci IPv4, IPv6
 • Obsługą informatyczną firm medycznych – mMedica, Global, Windows Server, AD, itp
 • Systemy monitorowania pojazdów i urządzeń budowlanych
 • Zestawianiem połączeń VPN, łączenie zdalnych lokalizacji w jedną sieć
 • Konfiguracja central VoIP – PBX Asterisk
 • Konfiguracja i zarzadzanie urządzeniami sieciowymi CISCO Mikrotik Oring Teltonika, Ubiquiti itp.
 • Budowa sieci HotSpot
 • Hosting stron WWW i utrzymanie kont pocztowych
 • Tworzenie i zarządzanie stronami opartymi na WordPress
 • Tworzenie i zarzadzanie stronami dedykowanymi – PHP, HTML5, PHP, JS, MySQL itp
 • Budowa systemów IoT, pomiary temperatury, inteligentne parkingi, sterowanie oświetleniem
 • Inteligentne rolnictwo
 • Zarządzanie śmieciami – systemy dla przedsiębiorstw komunalnych optymalizujące przejazdy śmieciarek

We provide IT services for companies. In order to meet the increasingly progressive computerization and automation of all production processes, we are increasing our attention to wireless technologies supporting the so-called Internet of Things (IoT) with particular emphasis on IIoT, i.e. Industrial Internet of Things.

As part of our business, we offer:

 • Consulting in the field of network infrastructure for IPv4, IPv6 networks
 • IT support for medical companies – mMedica, Global, Windows Server, AD etc
 • Vehicle and construction equipment monitoring systems
 • Setting up VPN connections, combining remote locations into one network
 • Configuration of VoIP exchanges – PBX Asterisk
 • Configuration and management of network devices CISCO Mikrotik Oring Teltonika, Ubiquiti etc.
 • Building a HotSpot network
 • Website hosting and maintenance of e-mail accounts
 • Creating and managing websites based on WordPress
 • Creating and managing dedicated websites – HTML5, PHP, JS, MySQL etc
 • Construction of IoT systems, temperature measurements, intelligent parking lots, lighting control
 • Smart farming
 • Garbage management – systems for municipal companies that optimize the journeys of garbage trucks